Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

https://www.techsmith.com/tutorial-camtasia-8.html